Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San ve Tic. A.Ş.,  (“Widex” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz işitme merkezlerimizi ziyaretiniz sırasında veya otomatik ya da diğer otomatik olmayan yöntemlerle,  internet sitesi, çevrimiçi veya dijital hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik veya dijital olarak toplanmaktadır. Aşağıda yer alan ve özel nitelikli kişisel verileri kapsamında değerlendirilen bazı sağlık verileriniz ve yine aşağıda belirtilen genel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli veya dijital bilgiler; merkezlerimizi ziyaretiniz sırasında alınan güvenlik kamerası kayıtları, reçete, işitme testi, kullanılan işitme cihazına dair veriler gibi sağlık verileriniz; özel sağlık sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz işlenmektedir. Ayrıca, Widex web sitesini ve ilgili sayfaları ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, güvenlik, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; yeni ürünlerin bildirimi; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlükleri ve bunlara bağlı kurumlar, SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ve SGK ile talep edilen bilgileri paylaşma; hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; size sunduğumuz ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürünlerimizi kullanımınızı analiz etme; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; SGK ile size sunulanlara ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Reçeteniz, işitme testleriniz, kullandığınız işitme cihazına dair veriler, kimlik, adres ve iletişim bilgileriniz ilgili mevzuat gereği zorunlu olarak hasta kayıt defterine kaydedilmekte ve 10 yıl süresince saklanmakta ve ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu ve mevzuat uyarınca denetleme yapma yetkisine sahip diğer resmi kurumlarla paylaşılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, Kanun, sağlık mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri, Şirketimizi denetleme yetkisine sahip diğer resmi kurumlar, kanunlarda yetkili kılınmış düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi merciler; özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler, yetkili bayi ve servislerimiz, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler gibi hizmet sağlayıcılarımız, Şirketimizin yurtdışında mukim ana hissedarı ve bağlı şirketleri,  hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, diğer hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Widex’in yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve Bunları Kullanma Yöntemi
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Kanun uyarınca; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
Kanun kapsamındaki yukarıdaki taleplerinizi, www.widex.com.tr web adresindeki “Başvuru Formu” nu doldurarak veya Barbaros Mah. Halk Cad. No.37/1 34746 Ataşehir/ İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya widex@widex-tr.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak, kimliğinizi ve ilginizi ispatlamak suretiyle iletebilirsiniz. 
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda daha detaylı bilgiye; www.widex.com.tr internet adresinde ilan ettiğimiz Widex Tibbi ve Teknik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
GENEL MERKEZ
ATAŞEHİR ŞUBE ve TEKNİK SERVİS

Barbaros Mah. Halk Cad. No.37/1
34746 Ataşehir / ISTANBUL

Tel. 0216 210 0500 / Faks 0216 210 0515
widex@widex-tr.com

TAKSİM SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ
Gümüşsuyu, İnönü Cad. No.12 
34426 Beyoğlu / İSTANBUL 
Tel. 0212 244 5872 / Faks 0212 243 6221

İLETİŞİM

Sormak ve iletmek istedikleriniz için lüften bizimle irtibata geçinİletİşİm

Ülke/Bölge Seç