Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San ve Tic. A.Ş.(“Widex” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Barbaros Mahallesi Halk Cad. A Blok Apt. No: 37 /1/3 Ataşehir/İstanbul

Web Sitesi: www.widex.com.tr

Telefon Numarası: 0216 210 0500

Faks: 0216 210 0515

E-Posta: kvkbilgi@widex-tr.com

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz işitme merkezlerimizi ziyaretiniz sırasında otomatik ya da doğrudan tarafınızca paylaşılması halinde otomatik olmayan yöntemlerle,  internet sitesi, çevrimiçi veya dijital hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik veya dijital olarak toplanmaktadır. Aşağıda yer alan ve özel nitelikli kişisel verileri kapsamında değerlendirilen bazı sağlık verileriniz ve yine aşağıda belirtilen genel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Şirketimiz işlemekte olduğu kişisel verilere ilişkin olarak pek çok bilgilendirme kanalı yoluyla söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Buna karşın işbu Aydınlatma Metni uyarınca da sizlere veri işleme faaliyetlerimize ilişkin olarak genel bilgiler verebilmeyi amaçlamaktayız. Hangi verilerinizin ne şekilde işlendiğine ilişkin olarak amaçlarımızı Widex’le aranızdaki ilişkinin türüne göre aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi ve sorularınız için yukarıda verilmiş kanallar üzerinden her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Ürün Şikayetlerine İlişkin

Widex ürünlerine ilişkin olarak bizimle çağrı merkezimiz ve diğer kanallarımız aracılığıyla paylaşacağınız ve sağlık verileri de içerebilecek olan tarafınıza ait kişisel verileriniz ürün güvenliğimizin sağlanması, gereken hallerde size bakım ve onarım hizmetlerinin sunulması, bu yöndeki taleplerinizin karşılanması amacıyla işlenecektir.

 

Sözleşme Kurmak ve Yönetmek Üzere İşlenecek Verilere İlişkin

Şirketimiz ile kuracağınız iletişim ve ziyaretleriniz kapsamında taleplerinizi karşılamak ve sizinle sözleşme yapmak için adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız veya pasaport numaranız, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli veya dijital bilgiler; reçete, işitme testi, kullanılan işitme cihazına dair veriler gibi sağlık verileriniz; özel sağlık sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kimlik ve iletişim verileriniz ile finansal kişisel verileriniz, sizinle sözleşme yapmak, sözleşmeden kaynaklı güvenlik, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; buna ilişkin yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapmak için kullanılacaktır.

 

İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlükleri ve bunlara bağlı kurumlar, SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ve SGK ile talep edilen bilgileri paylaşma; hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; size sunduğumuz ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürünlerimizi kullanımınızı analiz etme; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; SGK ile size sunulanlara ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 

Reçeteniz, işitme testleriniz, kullandığınız işitme cihazına dair veriler, kimlik, adres ve iletişim bilgileriniz ilgili mevzuat gereği zorunlu olarak hasta kayıt defterine kaydedilmekte ve 10 yıl süresince saklanmakta ve ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu ve mevzuat uyarınca denetleme yapma yetkisine sahip diğer resmi kurumlarla paylaşılabilmektedir.

Web Sitesi Vasıtasıyla İşlenecek Verilere İlişkin

Ayrıca, Widex web sitesini ve ilgili sayfaları ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz kullanımda olan çerezler vasıtasıyla daha iyi bir çevrimiçi deneyim dahil olmak üzere birçok amaç için işlenebilecektir. Çerez kullanımına ilişkin bilgiler için https://www.widex.com.tr/tr-tr/other-content/cookies ziyaret edebilirsiniz.

 

Ticari İletişim Kapsamında İşlenecek Verilere İlişkin

Kimlik verileriniz ayrıca; kimliğinizi teyit etmek için kullanılacaktır.

İsim ve iletişim verileriniz uygulanabilir hallerde onayı müteakip; yeni ürünlerin bildirimi dahil olmak üzere ticari iletişim yürütülmesi amacıyla işlenecektir.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kimlik, iletişim verileri ve sağlık verileriniz, Kanun, sağlık mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri, Şirketimizi denetleme yetkisine sahip diğer resmi kurumlar, kanunlarda yetkili kılınmış düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi merciler; özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler ile paylaşılacaktır.

Bunun yanı sıra verileriniz yetkili bayi ve servislerimiz, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler gibi hizmet sağlayıcılarımızla hizmet tedarik etmek amacıyla paylaşılacaktır.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz Şirketimizin yurtdışında mukim ana hissedarı ve bağlı şirketleri,  hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, diğer hizmet sağlayıcılarımız ile faaliyetlerimizin yürütülmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla da paylaşılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sizinle sözleşme ilişkisi kurmak üzere edindiğimiz kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve bununla birlikte şikayet ve talepleriniz kapsamında edineceğimiz kişisel verileriniz de sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki gerekçesiyle toplanacak ve işlenecektir.

Sağlık Bakanlığı dahil olmak üzere yetkili idari kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmak üzere edinilecek kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçesiyle toplanacak ve işlenecektir.

Bunun yanı sıra sözleşmemiz kapsamında edindiğimiz ve sağlık bilgilerinize işaret eden kişisel verileriniz ise sağlık mevzuatı uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerden olmamız gereği işbu hukuki sebebe dayalı olarak toplanacak ve işlenecektir.

Bizlere ileteceğiniz talepleriniz yanıtlanması dahil olmak üzere kuracağınız iletişimler ve dönüşlerin sağlanması bakımından verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olmasıdır.

Bunun yanı sıra sizinle ürün ve şirketimizin tanıtımı başta olmak üzere ticari iletişimleri yürütmek konusunda ve verilerinizin yukarıda anılmış taraflarla paylaşılmak üzere yurt dışına aktarılması konusunda verilerinizin toplanması ve işlenmesinin hukuki gerekçesi açık rızanızın alınmasıdır. Söz konusu işleme faaliyetlerine ilişkin vermiş olduğunuz açık rızanızı ayrıca bilgilendirmesi yapılan iletişim bilgileri ve imkanlarının yanı sıra
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve Bunları Kullanma Yöntemi

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Kanun uyarınca;

(i) kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(vii) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki yukarıdaki taleplerinizi, yukarıdaki açık adresimize bizzat teslim edebilir, anılmış e-postaya güvenli elektronik imzalı olarak veya diğer suretlerde kimliğinizi ve ilginizi ispatlamak yoluyla iletebilir, noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda daha detaylı bilgiye; www.widex.com.tr internet adresinde ilan ettiğimiz Widex Tibbi ve Teknik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

GENEL MERKEZ
ATAŞEHİR ŞUBE ve TEKNİK SERVİS

Barbaros Mah. Halk Cad. No.37/1
34746 Ataşehir / İSTANBUL

Tel. 0216 210 0500 / Faks 0216 210 0515
widex@widex-tr.com

İLETİŞİM

Sormak ve iletmek istedikleriniz için lüften bizimle irtibata geçinİletİşİm

Ülke/Bölge Seç